Vergeving in de Bijbel

Sereen

Daarom zeg Ik u: Alle dingen die gij biddende begeert, gelooft
dat gij ze ontvangen zult en zij zullen u geworden. En wanneer
gij staat om te bidden, vergeeft - indien gij iets hebt tegen iemand -
opdat ook uw Vader Die in de hemelen is ulieden uw misdaden
vergeve. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal ook uw Vader
Die in de hemelen is uw misdaden niet vergeven.

En indien iemand zevenmaal daags tegen u zondigt,
en zevenmaal daags naar u wederkeert, zeggende:
Het is mij leed; zo zult u het hem vergeven. 

Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook; want zo
ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het
vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus.

Hoor Gij dan uit den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en
vergeef, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk Gij zijn hart
kent; want Gij alleen kent het hart van de kinderen der mensen.

Mark 11:24-26, Lukas 17:4, 2-Korinthe 2:1/6:30